POLITYKA PRYWATNOŚCI

KORMOTECH LLC (zwany dalej „KORMOTECH” lub „spółka”), jest spółką zarejestrowaną zgodnie z ukraińskim prawem, jest administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://www.club4paws.com (zwaną dalej „Stroną”) odwiedzających i Użytkowników usług Spółki (zwanych dalej „Usługami”).
Świadczenie Usług przez Spółkę, a także gromadzenie i przetwarzanie informacji o Użytkownikach za pośrednictwem witryny, podlega przepisom ukraińskiego ustawodawstwa dotyczącym ochrony danych osobowych oraz normy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zwana dalej RODO). W szczególności RODO jest uznawanym za najlepszy na świecie standard prywatności. Korzystając z wyżej wymienionych dokumentów, spółka będzie w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa praw osób, których dane dotyczą, oraz ich poufność.

Cel gromadzenia danych osobowych:
Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe odwiedzających i użytkowników witryny w następujących celach:
• świadczenie usług, których żądają użytkownicy za pośrednictwem witryny;
• dostarczanie rozwiązań marketingowych: wysyłanie wiadomości i dokumentów zgodnie z otrzymanymi danymi kontaktowymi w celu informowania użytkowników o nowych produktach, promocjach i wydarzeniach Spółki;
• optymalizacja pracy Spółki i naszej obsługi klienta: pomiar wydajności, zapewnienie zaawansowanej użyteczności i skuteczności witryny;
• komunikacja z Użytkownikami: bezpośrednia komunikacja z klientami, odpowiadanie na zapytania, pytania i informacje zwrotne; zapewnianie obsługi klienta;
• zachowanie bezpieczeństwa i ochrony: ochrona interesów Spółki i użytkowników, natychmiastowa reakcja na wszelkie szkodliwe, nieautoryzowane, nieetyczne lub nielegalne działania wskutek interakcji z Witryną;
• przestrzeganie wymogów prawnych.

Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę za pośrednictwem witryny
Spółka przetwarza dane osobowe naszych Użytkowników, które przekazują osobiście lub które Spółka otrzymuje ze źródeł publicznych, w całości lub w części, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, geolokalizację, informacje o Twoim zwierzaku, pliki cookies.

Więcej informacji na temat przetwarzania plików cookies można znaleźć w dokumencie Polityka cookies.
W razie potrzeby Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika dodatkowych informacji w celu świadczenia usług lub potwierdzenia wcześniej podanych informacji.
Spółka nie gromadzi ani nie przetwarza szczególnych (wrażliwych) danych osobowych Użytkowników, jak dane medyczne, informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego. Wszelkie próby gromadzenia takich kategorii danych osobowych w imieniu Spółki są nielegalne i nieistotne dla działalności Spółki i funkcjonowania witryny.

Okres przechowywania danych osobowych
Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do komunikacji z Użytkownikiem lub osiągnięcia innego uzasadnionego celu, ale nie dłużej niż przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.

Prawa użytkowników
Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Witryny odbywa się zgodnie z zasadą równości. Wszyscy nasi użytkownicy mają równe prawa zgodnie z RODO i prawem Ukrainy w zakresie ochrony danych osobowych, a mianowicie:
- prawo dostępu: użytkownicy mogą wysyłać do Spółki zapytania dotyczące rodzaju, celu i okresu przetwarzania ich danych osobowych i otrzymywać odpowiednie informacje;
- prawo do korekty: użytkownicy mogą kontaktować się ze Spółką w celu uzupełnienia lub zmiany swoich danych osobowych w celu ich aktualizacji;
- prawo do usunięcia: użytkownicy mają prawo poprosić Spółkę o całkowite lub częściowe usunięcie ich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownicy mają prawo poprosić Spółkę o zaprzestanie, w całości lub w części, przetwarzania ich danych osobowych.
- prawo do przenoszenia danych: użytkownicy mają prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych i przekazania ich innym właścicielom lub administratorom;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do wycofania zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie;
- prawo do odwołania: użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do władz w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uważają, że Spółka naruszyła którekolwiek z ich praw.

Sposoby ochrony danych osobowych
Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników i zapobiec ich utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu i nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu, podejmujemy odpowiednie środki w celu ich ochrony, a mianowicie:
1) przestrzegamy wymogów zarówno RODO, jak i ukraińskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych podczas ich przetwarzania, w szczególności w zakresie autoryzacji i uwierzytelniania dostępu do baz danych osobowych, reagowania na zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa danych osobowych itp.;
2) regularne przeglądamy i aktualizujemy politykę prywatności Witryny, nasze Usług i wewnętrzną politykę bezpieczeństwa informacji Spółki, przeprowadzamy audyty warunków ochrony danych osobowych w Spółce;
3) przeprowadzamy regularne szkolenia i udzielamy instrukcji pracownikom Spółki w zakresie ochrony danych osobowych, sprawdzamy administratorów, którzy uzyskują dostęp do danych osobowych użytkowników, pod kątem zgodności ze standardami ochrony danych osobowych, ale nie niższymi niż te, których przestrzegamy, zawieramy odpowiednie postanowienia i gwarancje w umowach z nimi;
4) korzystamy z licencjonowanego oprogramowania, w tym antywirusowego, ochrony wysokiego poziomu, regularnie je aktualizujemy i zapewniamy właściwą konserwację naszych systemów bezpieczeństwa informacji;
5) ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkowników wyłącznie do tych pracowników i kierowników, którzy potrzebują ich do realizacji swoich obowiązków i świadczenia usług oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego celu;

6) współpracujemy z uprawnionymi organami w zakresie ochrony danych osobowych, informujemy ich oraz osoby, których dane dotyczą, o wyciekach lub zagrożeniach danych osobowych nie później niż w ciągu 72 godzin od powzięcia o nich informacji.

Przekazywanie danych osobowych
Spółka nie ujawnia ani nie przekazuje danych osobowych Użytkowników stronom trzecim.
W celu świadczenia usług na rzecz użytkowników Spółka może przekazywać je kontrahentom, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane osobowe, z zastrzeżeniem wymogów opisanych w części Sposoby ochrony danych osobowych.
Dane osobowe użytkowników mogą być również przekazywane organom sądowym i organom ścigania na ich uzasadnione żądanie oraz w przypadkach przewidzianych przez RODO czy jurysdykcje krajowe, którym podlegają użytkownicy. W każdym przypadku Spółka indywidualnie podejmuje decyzję o takim przekazaniu, biorąc pod uwagę możliwe ryzyko dla uzasadnionych praw i interesów Użytkowników.

Informacje zwrotne
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki lub chęci uzyskania dodatkowych informacji czy skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi zgodnie z sekcją Prawa użytkownika niniejszej Polityki, prosimy o kontakt ze Spółką przy użyciu poniższych danych kontaktowych:
E-mail: [email protected]Skontaktuj się z nami

 

Кошик порожній